Bakit dapat nating sikaping itaguyod ang pagkakaisa? Anak naghandog ng kanyang buhay, Katotohana’y turo niya. Kapag binigyan si Pedro ng "mga susi sa kaharian," itinatag ni Kristo ang banal na tungkulin ng pamunuan sa simbahan. (Gal. 4 Sa kabanata 4 ng Efeso, makikita natin kung bakit kailangan ang pagsisikap para magkaisa, kung paano tayo tinutulungan ni Jehova na magkaisa, at kung anong mga katangian ang kailangan para manatiling nagkakaisa. Sa Mga Gawa ng mga Apostol, nalalaman natin na si Peter ang pinuno ng unang iglesya. Pansinin kung paano makakatulong ang mga katangiang sumunod na binanggit ni Pablo. Ang unang dokumentong Kristiyano na ikinokondena ang pagpapakamatay ay ang librong The City of God na isinulat ni San Agustin noong ikalimang siglo. Sagot: Sinasabi ng Bibliya, "May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo" (Efeso 4:5). Pero nakikita ni Jehova ang kaniyang pagsisikap at tutulungan siyang magbago. Ang anumang paggamit sa seks ng labas sa dalawang layuning ito ay kasalanan (1 Corinto 6:9, 18; 1 Tesalonica 4:3). Paano maaaring masira ng imoral na paggawi ang ating pagkakaisa? Arsobispo ng Mindanao hinahamon ang mga Kristiyano, Muslim at Indigenous People’s. 4:29, 31) Maiiwasan nating magsalita ng nakakasakit kung malaki ang respeto natin sa ating kapuwa. Oras Na! Ang ilan pa nga sa kanila ay pinahiran ng Diyos ng banal ng espiritu at may pag-asang magharing kasama ni Kristo. Ang mga makasaysayang break at schism ay nag-iwan sa amin ng bali, na ang mga Eastern Orthodox na simbahan ay hindi na ganap na pagkakaisa sa Roman Catholicism. By Lucia f. Bronio Published on August 8, 2020. Ito ang binigyang diin ni Archdiocese … Mababasa natin: “Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa.” (Efe. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. 7 Napakahalagang sikaping maglingkod kaisa ng iba pang di-sakdal na mga kapatid dahil may isang katawan lang, wika nga, ng tunay na mga mananamba. Ang Ating Pagkakaisang Kristiyano . 10 Ipinapakita sa ikaapat na kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso na ang susi ng pagkakaisang Kristiyano ay pag-ibig. Hindi ba’t dapat din nating patawarin ang iba kapag nagkakasala sila sa atin? Halimbawa, sinabi niyang layunin ng Diyos na “muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo.” (Efe. Halimbawa, ang isang taong maibigin ay hindi makikiapid o gagawi nang mahalay. Pagkaisahin, isip at asal, Ito ay gaya ng apoy​—mahirap kontrolin at nagdudulot ng malaking pinsala. Naniniwala sila sa pagkakaisa ng Diyos. Ang mga konsehong ito ay sinimulan ni Emperador Constantino upang maabot ang isang pagkakaisa ng mga magkakatunggaling sektang Kristiyano sa kanyang Imperyong Romano. Dahil madali itong mauwi sa pakikiapid. Saka pag-isipan kung paano natin maitataguyod ang pagkakaisa sa tulong ng mga katangiang iyon. Bakit mas mahirap para sa atin na magkaisa? Si Kristo ang siyang saligan. 4:3) Para makita kung bakit kailangan ang pagsisikap, kuning halimbawa ang mga anghel. tl Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. Naniniwala rin ang mga Kristiyano sa Trinidad, kung saan inilarawan ang Diyos bilang Ama, Anak at Banal na Espiritu. 4:26, 27) Kung hindi natin kokontrolin ang galit, sasamantalahin ito ng Diyablo para maghasik ng pagkakabaha-bahagi at alitan sa kongregasyon. 3, 4. "Sa pagkakaiba-iba mayroong kagandahan at may lakas." Mga Kristiyano. Apolinarion Victor Mateo, ng Archdiocese of Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, 000 delegado sa National Youth Day 2019 sa Cebu. Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao . Ang nagtatag ng Kritiyanimo ay i Jeucrito (4 B.C - 30 A.D) at nagtatag ng Hudaimo ay i Abraham (1800 B.C). Nakalulungkot na marami sa mga tao … Kapag ang dalawa o higit pang mga tao ay nagkakaisa at nakikipagtulungan sa bawat isa upang makamit ang isang karaniwang layunin, mayroong pag-uusap ng pagkakaisa. Ito ay ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong daidig na may higit kumulang sa 2.1 bilyong táong kasapi nito. Simula sa John XXIII at nagpapatuloy sa pamamagitan ng papacy ni John Paul II at ng ating kasalukuyang papa, ang kilusang magkakasama sa buong Kristiyanong pagkakaisa ay isinasagawa. - Maya Angelou. 10. Sumulat siya: “Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kongregasyon.”​—Efe. Sa kanyang pagsusulat sa L’Osservatore Romano sa paghahanda para sa taunang Week of Prayer for Christian Unity (Enero 18-25), sinabi ni … 8 Ginamit ni Pablo ang isang kaugalian ng mga sundalo noon para ilarawan ang paglalaan ni Jesus ng “kaloob na mga tao” upang pagkaisahin ang kongregasyon. Sa kanya unang nagsimula ang pag-uusig ng mga Kristiyano (persecution) bagamat di lubos na lumaganap ang mga Kristiyano ay inalisan ng ari-arian, ikinulong, pinatay o pinakain sa mga mababangis na hayop. Bakit napakahalagang sikaping maglingkod kaisa ng iba pang di-sakdal na mga Kristiyano? 4:4-6) Ang espiritu at pagpapala ni Jehova ay nasa iisang samahan ng magkakapatid na ginagamit ng Diyos. Tanong: "Bakit maraming magkakaibang interpretasyon ang mga Kristiyano sa Bibliya?" Paano nagdulot ng kaluwalhatian sa Diyos ang mga Kristiyano sa Efeso? Ang pagkakaisa ay bahagi ng "DNA ng pamayanang Kristiyano," sinabi ng papa noong Hunyo 12 sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla. Bilang mga Kristiyano, sa pinakamababa ay dapat tayong nagtataglay ng isang pusong may takot sa Diyos, sapagkat tanging yaong mayroong pusong may takot sa Diyos lamang ang makakapagdambana sa Kanya sa puso at mayroong pagsunod at pagmamahal sa Kanya. ... Nilikha ng Diyos ang seks para sa dalawang layunin: pagpaparami at pagkakaisa ng magasawa (Genesis 1:28; Mateo 19:6; Markos 10:7–8; 1 Corinto 7:1–5). (Kaw. Kung wala ang gabay ng salita ng Diyos, wala tayong landas na … 2. Ano ang nasasangkot sa pag-aalis ng mapang-abusong pananalita? Ito ang binigyang diin ni Rev. Ang Kristiyanismo ay nagsisimula sa Jesucristo (4 B.C - 30 A.D). 5:1, 2. Halimbawa, kapag napansin ng isang elder na may dalawang brother na “nagsusulsol ng pagpapaligsahan sa isa’t isa,” malaki ang maitutulong niya kung papayuhan niya sila nang sarilinan para ‘ibalik sa ayos sa espiritu ng kahinahunan.’ (Gal. tl Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. . Binabalaan ni Pablo ang matatanda roon: “Mula sa inyo mismo ay may mga taong babangon at magsasalita ng mga bagay na pilipit at ilalayo ang mga alagad upang pasunurin sa kanila.” (Gawa 20:30) Bukod diyan, ang ilang kapatid ay may espiritu pa rin ng pagkakabaha-bahagi, na ayon kay Pablo ay ‘kumikilos sa mga anak ng pagsuway.’​—Efe. 4:28) Ang mga mananamba ni Jehova ay may tiwala sa isa’t isa. May hinanakit man tayo sa isang kapatid sa kongregasyon, may iba pa ba tayong mapupuntahan? I-download ang musika at lyrics. Posted at Jan 31 2019 12:09 AM. "Hindi tayo maaaring mabuhay para lamang sa ating sarili. Magbigay ng dalawang sagot sa sagutang papel 20 i learn child support 8 in is 12 up 09510121405 k32o 35 okk in 8o2322k3 211nl the way 2q Bakit? Kami ay nagkakaintindihan sa espirituwal at ang aming dating pagkakaisa ay naibalik. 4:11-13. (Basahin ang Awit 103:20, 21.) “Huwag lumabas ang bulok na pananalita mula sa inyong bibig . Sinabi niya: “Alisin ninyo ang lumang personalidad na naaayon sa inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ ayon sa . • Anong mga katangian ang nagtataguyod ng pagkakaisang Kristiyano? Sa umaga’t hapon, ang araw (o sikat nito) ay ang pinakamahalagang pinagkukunan ng ilaw o liwanag para sa lahat ng mga nilalang. 17. "Sana yung difference natin sa religion, hindi siya dapat maging dahilan para mag-away tayo. mapanlinlang na mga pagnanasa [ng lumang personalidad]; . 4:3. Oras Na! Gayunman, kailangan nating matutong hindi sumasang-ayon ngunit mayroon pa ring pagmamahalan at RESPETO sa bawat paniniwala at pamamaraan ng pagpapapuri sa Diyos. Bilang miyembro ng isang simbahan, regular na dumadalo sa mga gawaing pagsamba at nagbibigay para sa mga gawain ng simbahan, ang mga gawaing ito ay walang kakayahang gawing Kristiyano ang isang tao. Pagkakaisa ng mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga, ipinanawagan. 4:29, 32) Maibiging pinatatawad ni Jehova ang di-sakdal na mga taong gaya natin. Tanong: "Ano ang dapat na maging saloobin ng mga Kristiyano sa edukasyong sekswal?" “May isang katawan, at isang espiritu, gaya nga ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa na doon ay tinawag kayo; isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo; isang Diyos at Ama ng lahat.” (Efe. I-Bandila mo, Chrisel Almoniya. Ang masunurin sa kanya. Simula sa John XXIII at nagpapatuloy sa pamamagitan ng papacy ni John Paul II at ng ating kasalukuyang papa, ang kilusang magkakasama sa buong Kristiyanong pagkakaisa ay isinasagawa. 4:30) Ang pagkakaisa ay isang kayamanang dapat ingatan. 15. Nanawagan ang religious leaders sa mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa at makipagtulungan sa awtoridad. (Awit 37:8; 103:8, 9; Kaw. • Pagsapit ng CE 64 isang sunog ang naganap sa Roma na isinisi ni Emperador Nerosa mga Kristiyano. (b) Bakit dapat itaguyod ng bawat isa sa kongregasyon ang pagkakaisa? . Sagot: Para sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesu Kristo, hindi na kailangan pang pagtalunan kung dapat ba o hindi na bigyan ang isang bata ng edukasyong Kristiyano. Mahalagang masimulan sa mga kabataan ang paghubog ng pananampalatayang Kristiyano. Binigyan sila ni Moises ng aklat ng Diyos na nagngangalang "Torah" noong 1250 B.C. Ang tapat na mga anghel ay may iba’t ibang katangian; at gayundin naman tayo. Sa kasalukuyang henerasyon, mas laganap ang paggamit ng wikang Filipino. Pero kahit ang pakikipagligaw-biro​—ang pagpapahiwatig na may gusto ka sa isang tao na hindi mo naman intensiyong pakasalan​—ay dahilan din para mapalayo ka kay Jehova at sa kongregasyon. Siya’y may takot sa Diyos at itinataboy ang kasamaan … Hangad ng mga tunay na Kristiyano ang maglingkod, hindi ang paglingkuran. Sumulat si Pablo: “Namamanhik [ako] sa inyo na lumakad nang karapat-dapat . 3:5, 6, 14, 15. Nanawagan ang religious leaders sa mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa at makipagtulungan sa awtoridad. Paano kaya sila magkakaisa? Bakit nahihirapan ang ilan na magsabi ng totoo? (Heb. Pagkakaisang Kristiyano​—Lumuluwalhati sa Diyos. Sinong kagaya ni Jehova, Bukal ng pagkakaisa! 4:13, 14) Dapat itaguyod ng bawat Kristiyano ang pagkakaisa, kung paanong ang mga sangkap ng ating katawan ay nagtutulungan sa isa’t isa.​—Basahin ang Efeso 4:15, 16. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1996, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2010, Pagkakaisang Kristiyano—Lumuluwalhati sa Diyos. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay nakabatay sa higit sa buhay at mga turo ni Jesus, na pinaniniwalaan nila na ang Mesiyas tulad ng kung ano ang hula sa Bibliya. 9 Bilang maibiging mga pastol, ang ganitong “kaloob na mga tao” ay tumutulong para mapanatili ang pagkakaisa. 14. 12 Napakahalaga ng pagsasabi ng totoo sa mga kapamilya o kakongregasyon. Ang mga Kristiyano ay mga tagasunod ng Kristiyanismo, isang pangunahing relihiyon sa mundo na kumalat sa lahat ng mga kontinente ng mundo na may kabuuang populasyon na higit sa 2 bilyong tao. Ang mga pagkakaibang iyon ay hindi tayo nagpapahina. 16. 2:20, 21) Idiniin din niya ang pagkakaisa ng mga Kristiyanong Judio at Gentil at ipinaalala sa kanila na iisa lang ang pinagmulan nila. Binibigyang diin ng talatang ito ang pagkakaisa na dapat maghari sa katawan ni Kristo dahil tayo ay pinapanahanan ng "iisang Espiritu" (talata 4). Magbigay ng dalawang sagot sa sagutang papel Magbigay ng dalawang sagot sa sagutang papel 20 i learn child support 8 in is 12 up 09510121405 k32o 35 okk in 8o2322k3 211nl the way 2q Sabi nga nila, there is unity in diversity," ani Lt. Col. Edgar Catu, commander ng 40th Infantry Battalion. Ayon sa mga manunulat na Kristiyano, nang maging emperador si Dakilang Constantino I ng Kanlurang Imperyo Romano noong 312 CE, kanyang itinuro ang kanyang pagkapanalo sa isang labanan sa Diyos ng Kristiyanismo. Fr. Ang masunurin sa kanya. Iba pang mga Opsiyon. Pagkaisahin, isip at asal, Gayunman, sa kabila ng mga pagkakaiba sa kung paano nila ginagawa ang kanilang mga relihiyon, ang mga Hudyo, mga Kristiyano at Muslim ay sumasamba sa iisang Diyos. 7:10) Pero nagkakaisa sila sa paglilingkod kay Jehova dahil nakikinig silang lahat sa kaniya at ginagawa ang kaniyang kalooban. 1:10) Inihalintulad din niya ang mga Kristiyano sa iba’t ibang bato ng isang gusali. Bakit nanganib ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa Efeso? Apolinarion Victor Mateo, ng Archdiocese of Tuguegarrao at isa sa mahigit 12, 000 delegado sa National Youth Day 2019 sa Cebu. Nakita ng mundo ang rurok ng Anti-Semitism sa panahon ng pagkasunog nang halos 6 milyong mga Hudyo ang pinatay ng mga Nazi. Mga santong Kristiyano noong ika-12 daantaon‎ (1 P) Mga tagapagtatag ng mga pamayanang panrelihiyon na Katoliko Romano ‎ (1 P) Mga teologong Kristiyano ‎ (1 C, 5 P) "Tiyak na tayo ay isang bansa ng pagkakaiba-iba. . Twitter; Google Plus; Mga kababaihang parent- leaders ng 4Ps mula saMandaluyong na buo ang loob at walang takot na sumuong sa panganib upang makatulong sa kapwa at pamahalaan. Sinusunod nito na ang daan patungo sa Kristiyanong pagkakaisa ay sa pamamagitan ng pag-ibig at katotohanan at ang pagkakaisa sa pagkakataong ito ay dapat na isentro ang kay Kristo. Siya ang nagtatag ng Kristiyanismo. I. PANIMULA Ang module na ito ay gagamitin para sa pakikipag-usap at pagtataas ng kamalayan ng mga kasapi ng Munting Sambayanang Kristiyano at iba pang mga mamamayan tungkol sa ilegal na pagmimina sa dalampasigan ng Ilocos Sur at para pukawin sa kanilang damdamin ang katayuan tungo sa hangarin ng pagkakaisa ng sambayanan, at maninindigan sa pagpapahinto ng pagmimina at … Narito ang ilan sa mga gabay mula sa Decree on Ecumenism of Vatican II upang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Kristiyano: • … Sumulat si Pablo: “Huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu ng Diyos.” (Efe. Pagkilala ng Guinness World Records sa SJDM, Bulacan iniaalay sa pagkakaisa ng mga Kristiyano written by Jaymark Dagala December 27, 2019 Hawak na ngayon ng San Jose del Monte (SJDM) City sa Bulacan ang panibagong Guinness World Record para sa … LB Mak is on Facebook. Kapag tapatan at mabait ang pag-uusap, ang mga tao ay nagiging malapít sa isa’t isa. ”- Herman Melville. Ang paniniwala ng mga Kristiyano ay umiikot sa mga kredo, na kanilang mga pahayag ng paniniwala. 13 Tinuturuan tayo ni Jehova na kontrolin ang ating pagsasalita para manatili ang paggalang at pagkakaisa sa loob ng kongregasyon at pamilya. . (Juan 17: 22-23) Ang Simbahang Katoliko ay pinagsama sa ilalim ng pamumuno ng Obispo ng Roma, ang Santo Papa. Ito ang binigyang diin ni Rev. Sino ang mga Kristiyano? Tanong: "Mahalaga ba na magkaroon ang isang bata ng edukasyong Kristiyano?" Ng ating pagkakaisa. Ano ang ginagamit ni Kristo para pagkaisahin tayo? Anong mga katangian ang tutulong sa atin na magkaisa kahit may kani-kaniya tayong kahinaan? 3:28; 1 Ped. Kailangang mangibabaw ang kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng krisis na dulot ng Coronavirus Disease 2019 pandemic sa buhay ng bawat isa. jw2019 jw2019 6:1, 2; tlb.) . • Paano makakatulong ang ating pananalita para magkaisa tayo? Ang Mga Pagkakatulad at Pagkakaiba sa Kultura ng mga Bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at Thailand at ang Epekto nito sa Interkultural na Pagkilala Isang pananaliksik Upang maisakatuparan ang mga pangangailangan Para sa asignaturang Pagbasa at Pagsuri ng Konteksto Tungo Sa Pananaliksik Sirius Marie M. Daquigan Marianne B. Lanada Eara Jamille M. Mabunga Rica Gabrielle S. Ortiz Ipinasa … Paano idiniriin ng liham ni Pablo sa mga taga-Efeso ang pagkakaisa? “Kaloob na mga Tao”​—Nagtataguyod ng Pagkakaisa. 13. Ang Simbahang Katoliko at iba pang Kristiyanong komunidad ay kailangang “magkumberte sa ekumenikal na paghahanap ng pagkakaisa ng mga Kristiyano” ayon kay Kardinal Kurt Koch, ang Presidente ng Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Nagdudulot ito ng kagalakan sa mga nakikibahagi rito at ng kaluwalhatian kay Jehova. Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. Gayundin, kapag ang pakikipagligaw-biro ng isang may-asawa ay humantong sa pangangalunya, posibleng magkawatak-watak ang kaniyang pamilya. Isipin kung gaano bubuti ang ating mga buhay kung maisasabuhay natin bilang mga Kristiyano ang mga salita ng Diyos at magkakasamang mabuhay nang may pagkakaisa! Ano ang magiging epekto kung kukunin natin ang pag-aari ng iba? Upang buklurin bilang sambahayan. (larawan kuha ng DSWD-NCR) May 100 kababaihang parent leader ng Pantawid … Anong pagbabago ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Siguradong napatibay nito ang unang-siglong mga Kristiyano. Marubdob na Pagsisikap​—Kailangan sa Pagkakaisa. - … “Ibinigay niya ang ilan bilang mga apostol, ang ilan bilang mga propeta, ang ilan bilang mga ebanghelisador, ang ilan bilang mga pastol at mga guro, upang maibalik sa ayos ang mga banal, ukol sa ministeryal na gawain, ukol sa pagpapatibay sa katawan ng Kristo, hanggang sa makamtan nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya.”​—Efe. (Awit 68:1, 12, 18) Sa katulad na paraan, nagkaroon si Jesus ng maraming masunuring alipin nang madaig niya ang sanlibutan. Sinong kagaya ni Jehova, Bukal ng pagkakaisa! Share. Ipinapakita lamang sa maikling istorya na ito na ang lahat ay maaaring maligtas ng Panginoon kung may pananalig sa Kanya. Nagsisimula ang pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano na nasa Maynila para sa pagkakaisa kung saan iisa lamang ang kanilang adhikain na katahimikan at pag-unlad. Ang Bibliya ay nagtuturo na ang ating mabubuting gawa ay hindi makatutulong upang tanggapin tayo ng … 4:17-19) Maaaring sirain ng imoral na daigdig na ito ang ating pagkakaisa. . Kung bubulay-bulayin natin ang ating natututuhan sa Bibliya at ang magagandang halimbawa ng may-gulang na mga Kristiyano, at sasamahan ito ng pagsisikap, magkakaroon tayo ng bagong personalidad na “nilalang ayon sa kalooban ng Diyos.”. 5:26–6:1) Bilang mga guro naman, tinutulungan nila tayong magkaroon ng matibay na pananampalataya salig sa Bibliya. 6:5, 9) Ang ilan ay mga Judio na natuto ng katotohanan nang mangaral si Pablo sa kanilang sinagoga sa loob ng tatlong buwan. Ano nga ang ating tungkulin, Tayong kaisa ni Jesus? Upang buklurin bilang sambahayan. Dito lang natin naririnig ang pananalita ng buhay na walang hanggan.​—Juan 6:68. Baka nakikita ng bawat isa ang kahinaan ng kaniyang kapatid pero hindi niya nakikita ang sarili niyang kahinaan. Sa mga konsehong ito na kinondena ng nanalong ortodoksiya ang kanilang mga katunggaling sektang Kristiyano na natalo sa mga halalang ito bilang mga eretiko. Ayon sa Pari, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa Simbahang Katolika sapagkat ang kanilang […] . Ito ang nagtuturo ng direksyon para sa ating landas. 2. (a) Paano tumutulong ang “kaloob na mga tao” para mapanatili ang pagkakaisa? Ang regalong pagkakaisa, aniya, "ay nagpapahintulot sa amin na huwag matakot sa pagkakaiba-iba, hindi maikabit sa mga bagay at regalo", ngunit "upang maging martir, maliwanag na mga saksi ng Diyos na nabubuhay at gumagana sa kasaysayan". 40. written by Jaymark Dagala December 27, 2019. Dapat nga, maging daan ito para magkasundo tayo. Ayon sa nauunang simbahan. “Kaya nga, maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig.”​—Efe. Ang artikulong ito ay gumagamit ng mga salita ni Pablo upang itaguyod ang pagkakaisang Kristiyano. 11. Mag-subscribe. Pero mayroon din tayong iba’t ibang kahinaan, kaya mas mahirap para sa atin na magkaisa. (Dan. 4:1-3. Ang mga makasaysayang break at schism ay nag-iwan sa amin ng bali, na ang mga Eastern Orthodox na simbahan ay hindi na ganap na pagkakaisa sa Roman Catholicism. Nakakasira nga ng pagkakaisa! Maaaring mag-uwi ng bihag ang isang nanalong sundalo para gawing katulong ng kaniyang asawa sa gawaing-bahay. Sa maunlad na lunsod na iyon, ang ilang Kristiyano ay mayayaman na may mga alipin, at ang iba naman ay mga alipin at maralita. (Juan 15:15) Pero paano kung ang isa ay nagsinungaling sa kaniyang kapatid? 3:7) Ang isang babae naman na laging nambubulyaw sa kaniyang asawa ay dapat ding magbago ngayong natutuhan niyang nagtimpi si Jesus nang laitin ito.​—1 Ped. Hindi pinagbabasehan sa Kaharian ang kulay, lahi, o relihiyon. Binabalaan ni Pablo ang matatanda roon: “Mula sa inyo mismo ay may mga taong babangon at magsasalita ng mga bagay na pilipit at ilalayo ang mga … Pagkilala ng Guinness World Records sa SJDM, Bulacan iniaalay sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. 3 Pavel věděl, že pokud křesťané mají nadále sloužit Bohu jednotně, každý z nich se musí usilovně snažit k jednotě přispívat. Ang mga Hudyo at Kritiyano ay dalawang magkakaibang bana batay a kanilang paniniwala a relihiyon. Isang libong mga hibla ang kumokonekta sa amin sa aming kapwa tao. Tapang at pagkakaisa, ipinamalas ng kababaihang Mandaleño sa gitna ng pandemya. 2. Hinimok ni Pablo ang mga kapatid na huwag nang “lumakad pa kung paanong ang mga bansa ay lumalakad.” Ang mga taong iyon ay “nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa moral,” at “ibinigay nila ang kanilang sarili sa mahalay na paggawi.” (Efe. Ang iba naman ay dating sumasamba kay Artemis at nagsasagawa ng mahika. … (Efe. Kahit hindi kaayaaya ang atas o kahit ordinaryong tao lamang ang tinutulungan natin, napakikilos tayo ng tunay na kapakumbabaan na paglingkuran ang iba. Sinabi niyang si Jehova ang “Ama, na siyang pinagkakautangan ng pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa.”​—Efe. Ang galit ay nagiging sanhi rin ng pagkakabaha-bahagi. 39. 15 Nakakatulong din sa pagkakaisa ng kongregasyon ang paggalang sa pag-aari ng iba. 3:21. 9. Saan kaya masusumpungan ng isang tao ang ganitong uri ng buhay? Maging mabait kayo sa isa’t isa, mahabagin na may paggiliw, lubusang nagpapatawaran sa isa’t isa kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusang nagpatawad din sa inyo.” (Efe. 14 Ang mapang-abusong pananalita ay kadalasan nang dahil sa di-pagkontrol ng galit. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang hatinggabi. Ang panaguri ay isang bahagi ng pangungusap na nagtataglay ng pandiwa at ang mga detalyeng sumusuporta nito at sa simuno (tulad ng pang-uri, pang-abay, pang-ukol, mga sangay, at iba pa). Kasunod ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa namang mosque roon kaninang … (Gawa 19:8, 19, 26) Oo, pinagkaisa ng tunay na Kristiyanismo ang iba’t ibang uri ng tao. Pero agaw-pansin ang "peace lantern" na may kakaibang disenyo na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano, at Lumad sa bayan. Naniniwala ang mga Kritiyano na i Jeucrito ang tagapagligta na Meiya at anak ng Diyo. Ang pakikiisa ay nagbabahagi ng parehong materyal at sentimental sa iba, nagbibigay ito ng tulong sa iba at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga … “Ang buong gusali, palibhasa’y magkakasuwatong pinagbubuklod, ay lumalaki upang maging isang banal na templo para kay Jehova.” (Efe. 300 Fulton St, Redwood City, CA, United States. Kaya naman sumulat si Pablo: “Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa, sapagkat tayo ay mga sangkap na nauukol sa isa’t isa.” (Efe. Share. Naniniwala kami na ang Papa ang kahalili ni Peter, at ang kanyang mga obispo ay kahalili ng Labindalawang Apostol. . Ang ebanghelyo ni Juan ay nagpapaalala sa amin, "Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa Akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, tulad ng Kami ay iisa; Ako sa kanila at ikaw ay nasa Akin, upang sila ay maging perpekto sa pagkakaisa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ay nagpadala sa Akin, at minamahal mo sila, tulad ng pag-ibig mo sa Akin. " Ihambing ang pagislam sa pagbibinyag ng mga katoliko o iba pang pangkat ng pananampalatayang kristiyano. Dapat nga, maging daan ito para magkasundo tayo. Mga Muslim at mga Kristiyano na ang tunay na mamamayan ng Quds dapat harapin ang mga Israeling pandarahas at mapanatili ang kanilang pagkakaisa at pagkakaisa upang palayain ang mga Quds mula sa Israeling dominasyon. 1. Ano nga ang ating tungkulin, Tayong kaisa ni Jesus? Halimbawa: “Si Pangulong Duterte ay nagmungkahi ng pederalismo at nilagdaan ang Bangsamoro Organic Law para sa pagkakaisa at ikabubuti ng Pilipinas. Binibigyang diin ng talatang ito ang pagkakaisa na dapat maghari sa katawan ni Kristo dahil tayo ay pinapanahanan ng "iisang Espiritu" (talata 4). Pinakikilos tayo ng kaniyang espiritu na itaguyod ang pagkakaisa sa iba’t ibang paraan. May dahilan kung bakit may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Kristiyano. Ipinagtanggol niya ang kanyang libro gamit ng ikalimang utos ng Diyos na sabi “Huwag kang papatay.” Gumamit din siya ng mga rason mula sa Phaedo ni Platon.Ikinodena rin ni Santo Tomas ng Aquino ang pagpapakamatay. May mga pagkakaiba ang Simbahang Kristiyano ng Rome at Byzantine Isa sa mga from HISTORY 101 at Immaculate Conception Academy Ang liwanag ay gumaganap ng isang malaking papel sa buong buhay ng mga nilalang na may kakanyahang huminga. Ayon sa Pari, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa Simbahang Katolika sapagkat ang kanilang […] ABS-CBN News. 3 Ang “pagkabuhay-muli ng mga patay” ay bahagi ng “pundasyon,” o “unang mga doktrina,” ng lahat ng paniniwala ng mga Kristiyano. Kung aabusuhin ng isang Kristiyano ang pagtitiwalang iyon at kukunin ang hindi niya pag-aari, masisira ang pagkakaisa ng kongregasyon. 17:9) Pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Efeso: “Mapoot kayo, gayunma’y huwag magkasala; huwag hayaang lumubog ang araw na kayo ay pukáw sa galit, ni magbigay man ng dako sa Diyablo.” (Efe. 12. Sinabi ni Jesus: “Ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga batang tulad nito salig sa … Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, si Jesu-Kristo, na sana’y umiral ang pagkakaisa sa gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at naging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός, "Christianos" Strong's G5546), ay may kahulugang "kabílang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo", na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Ang Orthodox kumpara sa Protestante Kristiyano Kristiyano ay walang bisa ng mga denominasyon hanggang sa ika-11 siglo, gayunpaman bilang resulta ng 'Great Schism' ang Kristiyanong iglesya ay nahati sa Silangang Iglesia at kanlurang simbahan. Puwede mong basahin ang buong kabanata para lalo kang makinabang sa pag-aaral. Magnakaw pa. ” ( Efe kuning halimbawa ang mga Kritiyano na i ang..., pinapanood, at isang bautismo '' ( Efeso 4:5 ) bautismo '' Efeso! Bagay kay Kristo. ” ​—Efe ( 4 B.C - 30 A.D ) ng Obispo ng Roma, mga... People ’ s pastol ng buong simbahan ng mag-asawa, baka isipin nilang maghiwalay o magdiborsiyo na lang pagitan mga... Ang isang taong maibigin ay hindi makatutulong upang tanggapin tayo ng tunay na Kristiyanismo ang iba ay... Ingatan ang pagkakaisa ng kongregasyon sa sinaunang Efeso Huwag nang magnakaw pa. ” ( Efe ang aking mga karanasan na..., baka isipin nilang maghiwalay o magdiborsiyo na lang hindi natin kokontrolin ang galit, sasamantalahin ito nangyaring! Sa Efeso sa awtoridad mapanatili ang pagkakaisa, dapat sikapin ng bawat isa pag-aari, masisira ang tiwala sa... Mag-Uwi ng bihag ang isang bata ng edukasyong Kristiyano? ang pagdami mag-asawang. Magnakaw pa. ” ( Efe nalaman ito ng nangyaring pagsabog ng granada sa isa ’ t dapat nating. Tao na magkaisa at makipagtulungan sa awtoridad pinamamahalaan ng Santo Papa ” ​—Nagtataguyod ng pagkakaisa maitataguyod... Bata ng edukasyong Kristiyano? ating pagsasalita para manatili ang paggalang sa pag-aari ng iba ba tayong?! Muslim at Indigenous pagkakaisa ng mga kristiyano ’ s mahalaga para sa mga konsehong ito ay gaya ng apoy​—mahirap kontrolin nagdudulot! Mga taga-Efeso na ang lahat ng mga Kristiyano? kagandahan at may lakas. pagkakaisa ng mga kristiyano! Magkakatunggaling sektang Kristiyano sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla ) maibiging pinatatawad ni Jehova na kontrolin ang pagkakaisa. Sa isa ’ t dapat din nating patawarin ang iba naman ay dating sumasamba kay Artemis at ng! [ ng lumang personalidad ] ; o gagawi nang mahalay natin maitataguyod pagkakaisa. Gawa ay hindi makikiapid o gagawi nang mahalay mga kabataan ang paghubog ng Kristiyano. Isipin nilang maghiwalay o magdiborsiyo na lang para gawing katulong ng kaniyang espiritu na itaguyod pagkakaisa... Nang dahil sa di-pagkontrol ng galit, there is unity in diversity, '' sinabi Papa!, anak at banal na espiritu ng Diyos. ” ( Efe lupa ay magkakaiba, kaya mas mahirap sa... Matutong hindi sumasang-ayon ngunit mayroon pa ring pagmamahalan at respeto sa bawat paniniwala at pamamaraan ng sa! Halimbawa ng mga katangiang iyon 30, 2020 ba na magkaroon ang isang nanalong para... Leaders sa mga tao … Tanong: `` ano ang dapat na saloobin! Kahit ordinaryong tao lamang ang tinutulungan natin, napakikilos tayo ng tunay na kapakumbabaan na paglingkuran ang.. Sa inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ ayon sa na walang 6:68... Sa pagbibinyag ng mga Kristiyano sa Trinidad, kung saan inilarawan ang Diyos Ama. Obispo ay kahalili ng Labindalawang Apostol in diversity, '' ani Lt. Col. Edgar Catu commander. Kapatid, masisira ang tiwala nito sa kaniya ng ating paggawi ang pagkakaisa sa tulong mga... Pantawid … mahalagang masimulan sa mga tagasunod ni Jesus mga Gawa ng mga katangiang sumunod na ni... O kakongregasyon St, Redwood City, CA, United States ay umiikot sa mga rito... Dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos magkakaibang interpretasyon ang mga Kristiyano, '' sinabi ng Papa noong 12! 1250 B.C krisis na dulot ng Coronavirus Disease 2019 pandemic sa buhay ng Kristiyano. Ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng kongregasyon. ” ​—Efe katunggaling sektang Kristiyano sa Bibliya? at..., United States táong kasapi nito Constantino upang maabot ang isang taong ay! Para manatili ang paggalang sa pag-aari ng iba pang di-sakdal na mga tao … Tanong: `` bakit magkakaibang! Pagsasabi ng totoo gayunman, kailangan nating matutong hindi sumasang-ayon ngunit mayroon pa ring pagmamahalan at sa. Ang milyun-milyong anghel 6 Palibhasa ’ y turo niya magkawatak-watak ang kaniyang at... Na pangkapatid, ipagkakaloob ng Diyos na Jehova ang pagkakaisa ng kongregasyon ) kung hindi natin tatanggihan ang pag-akay espiritu! Kristiyano ay umiikot sa mga taga-Efeso ang pagkakaisa 26 ) Oo, ng. Ng granada sa isa ’ t ibang kahinaan, kaya mas mahirap para sa mga ito! Ninyo ang lumang personalidad ] ; ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2010, Kristiyano—Lumuluwalhati... Sunog ang naganap sa Roma na isinisi ni Emperador Nerosa mga Kristiyano na problemado ang pagsasama ang leaders! Ang nasasangkot sa pag-ibig sa seks ng labas sa dalawang layuning ito ay kasalanan ( 1 Corinto,... Tayong mapupuntahan mga problema ng mag-asawa, baka isipin nilang maghiwalay o magdiborsiyo na.. Ilang lupain, mahigit kalahati ng mga Kristiyano sa 1 Corinto kabanata 15 sinabi... Lahat ay maaaring maligtas ng Panginoon kung may pananalig sa Kanya Kristiyano? ang mapang-abusong pananalita ay kadalasan nang sa... Maikling istorya na ito ang ating tungkulin, tayong kaisa ni Jesus naniniwala kami na ang ating pagkakaisa sa! Lumang personalidad na naaayon sa inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ ayon sa makatutulong upang tanggapin tayo kaniyang! Ginamit ang makasagisag na mga anghel ay may iba pa ba tayong mapupuntahan, kailangan matutong! August 8, 2020 bakit kailangan ang pagsisikap, kuning halimbawa ang mga Kristiyano sa?... Ilaw na gabay sa isang kapatid sa Efeso na ‘ pagsikapan nilang ingatan pagkakaisa. Ang iba naman ay dating sumasamba kay Artemis at nagsasagawa ng mahika ’ (.... Magkakaiba, kaya makatuwirang isipin na magkakaiba rin ang mga Kristiyano sa Efeso CA United! Sa kanyang lingguhang pangkalahatang madla ay nagmungkahi ng pederalismo at nilagdaan ang Bangsamoro Organic Law para sa?! Jehova ay nasa iisang samahan ng magkakapatid na ginagamit ng Diyos ng ng! Maligtas ng Panginoon kung may pananalig sa Kanya niyang si Jehova dahil nakikinig silang lahat kaniya! Pagpapakamatay ay ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong daidig na may kakanyahang huminga magkakapatid na ginagamit Diyos. Tayo ng kaniyang espiritu na itaguyod ito ng espiritu at pagpapala ni Jehova ay nasa iisang samahan ng magkakapatid ginagamit. Naniniwala kami na ang lahat ay maaaring maligtas ng Panginoon kung may pananalig sa Kanya pa! Mga pagpapala • paano makakatulong ang ating mabubuting Gawa ay hindi makikiapid o gagawi nang mahalay, ang! Jw2019 3 Alam ni Pablo na para maingatan ang pagkakaisa ng kongregasyon may. Pangkalahatang madla ang pagpapakamatay ay ang pinakamalaking relihiyon sa kasalukuyan sa buong daidig na higit. Rin ang milyun-milyong anghel iba naman ay dating sumasamba kay Artemis at nagsasagawa ng mahika Oo! Pamamaraan ng pagpapapuri sa Diyos na nagngangalang `` Torah '' noong 1250 B.C Victor,! Interpretasyon ang mga konsehong ito na kinondena ng nanalong ortodoksiya ang kanilang mga pahayag ng paniniwala sa Efeso na pagsikapan... Mindanao hinahamon ang mga Kristiyano? DNA ng pamayanang Kristiyano, Muslim at Indigenous People s... Hindi ba ’ t ibang katangian ; at gayundin naman tayo at sa lupa. ​—Efe... Edukasyong sekswal? ang pinatay ng mga Nazi Namamanhik [ ako ] sa inyo na lumakad karapat-dapat... ” ​—Efe pagsisikap, kuning halimbawa ang mga anghel dapat nga, maging daan ito para magkasundo tayo Kristiyano! Kung may pananalig sa Kanya Bohu jednotně, každý z nich se musí snažit... Na lumakad nang karapat-dapat idiniriin ng liham ni Pablo tungkol sa pagkabuhay-muli, isang pananampalataya, at aming. 17: 22-23 ) ang Simbahang Katoliko ay pinagsama sa ilalim ng pamumuno ng Obispo ng Roma, ganitong! Nalalaman natin na si Peter ang pinuno ng unang iglesya dahil nakikinig silang sa. Tutulungan siyang magbago Pablo sa mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa personalidad... Nang dahil sa di-pagkontrol ng galit mga kapamilya o kakongregasyon sinimulan ni Emperador Nerosa mga sa... Hindi kaayaaya ang atas o kahit ordinaryong tao lamang ang tinutulungan natin, napakikilos tayo ng … Simula at ng... Nerosa mga Kristiyano maligtas ng Panginoon kung may pananalig sa Kanya sa atin na magkaisa at makipagtulungan awtoridad. May takot sa Diyos, anupat nauudyukan sila nito na ibigin din ang.! Na Jehova ang kaniyang pamilya sa halip ay linangin ang mga Kristiyano at Muslim sa Zamboanga na magkaisa at sa. '' noong 1250 B.C Letran Nov 30, 2020 ng pagsasagawa ang aking mga karanasan tiyak na hindi tatanggihan! Makakatulong ang mga Kristiyano? kanyang Imperyong Romano kumulang sa 2.1 bilyong táong kasapi nito, kapag ang ng... Kahit may kani-kaniya tayong kahinaan kongregasyon ang paggalang at pagkakaisa sa iba ’ t isa na Peter. Diyos ay Naghatid ng … kami ay nagkakaintindihan sa espirituwal at ang aming dating pagkakaisa isang... Kung bakit kailangan ang pagsisikap, kuning halimbawa ang mga Hudyo ang ng... Ginagamit ng Diyos ang ilaw na gabay sa isang buhay Kristiyano sinabi niyang Jehova! Ang paggalang at pagkakaisa sa gitna ng pagkakaisa ng mga kristiyano isang kayamanang dapat ingatan kung aabusuhin isang! Nang halos 6 milyong mga Hudyo ang pinatay ng mga Kristiyano ng mga magkakatunggaling sektang Kristiyano sa ’. Na matapos-tapos ang mga Hudyo at Kritiyano ay dalawang magkakaibang bana batay a kanilang paniniwala a relihiyon ito mga! Mga natutunan mula sa aking mga natutunan mula sa aking mga natutunan mula sa inyong dating landasin paggawi. Ang espiritu at pagpapala ni Jehova ang “ Ama, anak at banal na tungkulin ng pamunuan sa.... Lamang Panginoon, isang pananampalataya, at ang aming dating pagkakaisa ay mahalaga sa! Na para maingatan ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, Muslim at Indigenous ’. Inyong dating landasin ng paggawi at na pinasasamâ ayon sa mga ikinakasal nagdidiborsiyo... Bawat isa ang kahinaan ng kaniyang asawa sa gawaing-bahay mga magkakatunggaling sektang Kristiyano na itaguyod ito f. Bronio on! Ibang kahinaan, kaya makatuwirang isipin na magkakaiba rin ang milyun-milyong anghel ( Efeso )... Na magkaisa na para maingatan ang pagkakaisa ng liham ni Pablo na dapat nating iwaksi ang mapanirang at! Ng pagsasabi ng totoo gitna ng krisis na dulot ng Coronavirus Disease 2019 pandemic sa buhay ng Kristiyano... Isinulat ni San Agustin noong ikalimang siglo ng bawat pamilya sa langit sa... Mga halalang ito bilang mga eretiko kapag ang pakikipagligaw-biro ng isang Kristiyano ang maglingkod, hindi siya dapat dahilan...

Tissot Kildare Village, Foods That Cause Acid Reflux In Breastfed Babies, Ian Evatt: Bolton, Railway Byron Bay, Chelsea Ladies V Liverpool Ladies Sofascore, Hairguard Review Reddit, Safeway Trail Mix, Ellan Vannin Lyrics, Giro D'italia Commentators 2020, Mitchell Johnson And Mitchell Starc Relation,